LTL <=> EUR
LTL:
EUR:
1 EUR = 3,45280 LTL
Euras
Užsiregistruoti Pamiršote slaptažodį?
Prisijungti
Sutarties sąlygos

BENDROSIOS VARTOJIMO KREDITO SUTARTIES SĄLYGOS

1. VARTOJAMI TERMINAI

1.1. Bendrosios sąlygos – šios bendrosios „LitCredit“, valdomo UAB "Lateko Lizingas", vartojimo kredito sutarties sąlygos.

1.2. Specialiosios sąlygos – Kredito davėjui nusprendus suteikti Kreditą Kredito gavėjui išsiunčiamos specialiosios „LitCredit“, valdomo UAB "Lateko Lizingas", vartojimo kredito sutarties sąlygos, kuriose išdėstomos konkretaus pagal Kredito sutartį suteikiamo Kredito sąlygos, tokios kaip Kredito suma, Bendra kredito kaina, Kredito terminas, įmokų dydis ir jų mokėjimo tvarka, pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos netesybos ir kitos sąlygos, kurių parengimui Kredito gavėjas galėjo daryti įtaką, pateikdamas Kredito paraišką ir rinkdamasis vieną iš Kredito davėjo siūlomų Kredito variantų.

1.3. Kredito davėjas - Uždaroji akcinė bendrovė "Lateko lizingas", juridinio asmens kodas 111746792, adresas: Teatro g.9-7, Vilniaus m. LT-03107, kurios viena iš pagrindinių veiklos sričių - kreditavimo paslaugų teikimas.

1.4. Kredito gavėjas - Kredito davėjo nustatytus kriterijus atitinkantis veiksnus fizinis asmuo, kuris nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje, ir kuris siekia sudaryti ar sudaro Kredito sutartį su Kredito davėju asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti.1.5. Kreditas – bendra vartojimo kredito suma arba pinigų suma, kurią Kredito davėjas, remiantis Kredito sutartimi, paskolina Kredito gavėjui.1.6. Bendra kredito kaina – visos išlaidos, įskaitant palūkanas, komisinius mokesčius ir bet kuriuos kitus su Kredito sutartimi susijusius mokesčius (Kredito sutarties sudarymo, komisinis, administravimo, pakeitimo, nutraukimo ir kitus su Kredito sutarties sudarymu bei vykdymu susijusius mokesčius), kuriuos Kredito gavėjas turi sumokėti ir kurie yra žinomi Kredito gavėjui.

1.7. Kredito sutartis – susitarimas tarp Kredito davėjo ir Kredito gavėjo, susidedantis iš Bendrųjų ir Specialiųjų sąlygų bei Kredito paraiškos su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais.

1.8. Kredito paraiška – Bendrosiose sąlygose nustatyta forma ir tvarka išreikštas Kredito gavėjo noras gauti Kreditą iš Kredito davėjo, remiantis Bendrosiomis sąlygomis ir išankstine informacija apie Kredito sutarties sąlygas, pateikiama Kredito davėjo interneto svetainėje.

1.9. Kredito gavėjo registracijos mokestis – vienkartinis mokestis, kurį asmuo, norintis tapti registruotu interneto svetainės www.litcredit.lt vartotoju, privalo sumokėti, norėdamas patvirtinti savo tapatybę ir išreikšti sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Registracijos mokesčio dydis, kurį nustato Kredito davėjas, nurodomas šiose Bendrosiose sąlygose arba interneto svetainėje www.litcredit.lt. Registracijos mokesčio mokėjimo duomenis Kredito davėjas naudoja asmens, norinčio gauti Kreditą, tapatybei nustatyti ir jis nėra grąžinamas, nepriklausomai nuo to, ar šiam asmeniui yra suteikiamas Kreditas ar ne.

1.10. Kredito termino pratęsimas – Kredito termino pailginimas nuo 14 iki 30 kalendorinių dienų, skaičiuojamas nuo nustatytos paskutinės Kredito grąžinimo dienos Kredito gavėjui sumokėjus Kredito termino pratęsimo mokestį.

1.11. Kredito pratęsimo mokestis – mokestis, kurį Kredito gavėjas sumoka už Kredito termino pratęsimą.

1.12. Komisinis mokestis – mokestis, kurį Kredito gavėjas moka imdamas Kreditą.

1.13. Bankas – Lietuvos Respublikoje registruota kredito įstaiga ar užsienio valstybės banko filialas, kuriam išduotas kompetentingos šalies įstaigos leidimas kredito įstaigos veiklai ar kitoje valstybėje narėje registruotas bankas ar jo filialas, kuris Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka pradėjo teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje.

1.14. Kredito davėjo sąskaita – Kredito davėjo banko sąskaita, kuri nurodyta Svetainėje ar Kredito gavėjui išsiųstoje Sąskaitoje.

1.15. Svetainė – Kredito davėjo internetinė svetainė adresu: www.litcredit.lt, kurioje Kredito gavėjas elektroniniu būdu registruojasi ir sutinka su Bendrosiomis sąlygomis, sudarydamas Kredito sutartį. Kredito gavėjui žinoma ir suprantama, kad Svetainėje veikianti Kredito gavėjo sistema yra prilyginama patvariai laikmenai taip, kaip ji apibrėžiama Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme.

1.16. Slaptažodis – unikali skaičių ir raidžių kombinacija, kurią Kredito gavėjas registracijos proceso metu savarankiškai sukūrė, kurį pasitelkęs Kredito gavėjas patvirtina savo tapatybę, Bendrosiose sąlygose nustatytu būdu ir tvarka pateikdamas Kredito paraišką iš Kredito gavėjo registracijos metu nurodyto mobiliųjų ryšių operatoriaus paskirto prieigos numerio, ir kurios Kredito gavėjas negali atskleisti ir perduoti nei vienam trečiajam asmeniui.

1.17. Šalys – Kredito davėjas ir Kredito gavėjas abu kartu vadinami Šalys.

1.18. Sąskaita – Kredito davėjo paruošta sąskaita Kreditui grąžinti bei su jo suteikimu susijusiems mokesčiams sumokėti, turinti savo identifikacijos numerį, kurį Kredito gavėjas turi nurodyti Kredito grąžinimo ir/ar su juo susijusių mokesčių mokėjimo momentu.

2. SUTARTIES OBJEKTAS IR TEISINIS PAGRINDAS

2.1. Kredito sutartis, kurią sudaro šios Bendrosios sąlygos bei Specialiosios sąlygos, yra sudaroma elektroninėmis priemonėmis nuotoliniu būdu siekiant Kredito gavėjui gauti trumpalaikį vartojimo kreditą.

2.2. Papildomai prie Kredito sutarties, Šalių teisės ir prievolės yra nustatytos Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose, kuriais reguliuojami klausimai distancijos ir vartotojų kreditavimo sutarčių atžvilgiu, įskaitant ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo bei Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymo numatytus reikalavimus.

2.3. Šios Bendrosios sąlygos, kokios paskelbtos Svetainėje Kredito teikimo momentu, įsigalioja tuo momentu, kai Kredito gavėjas patvirtina savo tapatybę Kredito sutartyje nustatyta tvarka pervesdamas 0,01 EUR (vieną centą) už Kredito gavėjo registracijos mokestį.

2.4. Kredito sutartimi Kredito davėjas įsipareigoja suteikti Kredito gavėjui vartojimo Kreditą Bendrosiose ir Specialiosiose sąlygose ir jų pakeitimuose aptartomis sąlygomis ir tvarka.

2.5. Kredito gavėjas įsipareigoja grąžinti Kreditą bei sumokėti Bendrą kredito kainą Kredito sutartyje aptartomis sąlygomis ir terminais.

3. KREDITO PARAIŠKA

3.1. Siekdamas sudaryti Kredito sutartį ir gauti Kreditą, Kredito gavėjas turi atitikti šiuos kriterijus:

3.1.1. Kredito gavėjas turi būti veiksnus fizinis asmuo;

3.1.2. Kredito gavėjas turi gauti pastovias mėnesines pajamas;

3.1.3. Kredito gavėjas turi turėti atsiskaitomąją sąskaitą bet kuriame Lietuvos Respublikoje registruotame Banke;

3.1.4. Kredito gavėjas turi atitikti ir kitus Bendrosiose sąlygose nustatytus reikalavimus ir turi vykdyti Bendrąsias sąlygas.

3.2. Kredito gavėjas norėdamas gauti Kreditą, Svetainėje www.litcredit.lt užpildo Kredito paraiškos anketą, užpildydamas visas joje nurodytas skiltis. Be kitų duomenų, Kredito paraiškoje Kredito gavėjas nurodo pasirinktą pageidaujamo gauti Kredito sumą, taip pat nurodo pasirinktą Kredito grąžinimo terminą, kuris gali būti nuo 14 (keturiolikos) iki 30 (trisdešimties) dienų nuo Kredito suteikimo dienos. Visa nurodyta informacija, kurią Kredito gavėjas pateikia Kredito davėjui, turi būti teisinga. Kredito gavėjas suvokia teisines pasekmes dėl neteisingos informacijos teikimo. Kredito gavėjas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka perduoti Kredito davėjui tvarkyti Kredito paraiškoje nurodytus duomenis apie Kredito gavėją.

3.3. Užpildęs Kredito paraiškos anketą, Kredito gavėjas susikuria Slaptažodį bei gauna savo vartotojo ID, kurių pagalba nustatoma jo tapatybė.

3.4. Norėdamas pateikti Kredito paraišką bei patvirtinti Kredito sumą, kurią Kredito gavėjas nori pasiskolinti iš Kredito davėjo, Kredito gavėjas:

3.4.1. Prisijungęs prie savo profilio Svetainėje pateikia Kredito paraišką internetu, patvirtindamas kredito paraišką patvirtinimo kodu, išsiųstu į Kredito paraiškos anketoje nurodytą telefono numerį.

3.5. Gavęs Kredito paraišką bei patvirtinimą, kaip tai nurodyta 3.4.1. p., vadovaudamasis Kredito davėjo taikoma mokumo vertinimo tvarka, Kredito davėjas įvertina Kredito gavėjo mokumą, kitas svarbias aplinkybes ir priima sprendimą dėl Kredito sutarties sudarymo su Kredito gavėju ir informuoja apie tai Kredito gavėją nusiųsdamas pranešimą trumpąja žinute, kurioje aiškiai nurodoma Kredito gavėjui suteikiamo Kredito suma bei visi ir bet kokie mokėjimai, Kredito gavėjo mokėtini Kredito davėjui, taip pat jų sumokėjimo data. Jei Paraiška yra atmetama dėl mokumo patikrinimo metu gautų rezultatų, Kredito davėjas apie tai informuoja Kredito gavėją trumpąja žinute.

3.6. Atmetus Paraišką, Kredito davėjas nurodo duomenų bazę, kurioje buvo atliktas jo mokumo patikrinimas, taip pat ir kitą įstatymų reikalaujama informaciją, jei to reikalauja Kredito gavėjas.

3.7. Registruodamasis bei pirmą kartą pildydamas Kredito paraišką, Kredito gavėjas iš savo Banko sąskaitos perveda į Kredito davėjo nurodyto Banko sąskaitą mokestį – 0,01 EUR (vieno cento) dydžio Kredito gavėjo registracijos mokestį. Banko sąskaitos, iš kurios sumokamas mokestis, savininko duomenys turi sutapti su Kredito paraiškoje pateiktais duomenimis. Kredito gavėjas suvokia bei privalo nurodyti, kad mokestis negrąžinamas nepriklausomai nuo to, ar Kreditas suteikiamas, ar ne, atliekant tai, kaip nurodyta šiame punkte: mokėjimo paskirtis - „Tvirtinu kliento IDxxx, sutinku su UAB „Lateko lizingas" sutarties sąlygomis”. Kredito gavėjas sutinka perduoti Kredito davėjui tvarkyti dėl Kredito registracijos tapusius pasiekiamais duomenis apie Kredito gavėją.

3.8. Registracijos metu Kredito gavėjas nurodo savo sukurtą Slaptažodį, kurį pasitelkęs Kredito gavėjas galės patvirtinti savo tapatybę pakartotinai.

3.9. Paprašius Kredito antrą ar kitus kartus, jei Kredito paraiškoje nurodyti duomenys nuo pirmo Kredito nebuvo pakeisti, Kredito gavėjas:

3.9.1.  Prisijungęs prie savo profilio Svetainėje pateikia pakartotiną Kredito paraišką internetu, įvedęs gautą telefonu patvirtinimo kodą.

3.10. Jei bet kuri Kredito gavėjo informacija, kuri buvo pateikta Kredito paraiškoje, pasikeitė, tai Kredito gavėjas privalo raštu pranešti apie tai Kredito davėjui ne vėliau kaip per 5 dienas po atitinkamų pasikeitimų įsigaliojimo.

3.11. Kredito davėjas, sprendimą skirti Kreditą praneša Kredito gavėjui po to, kai gauna visą būtiną informaciją, kuri nurodyta Bendrųjų sąlygų 3.2., 3.3., 3.4. arba 3.9. p., ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo informacijos gavimo dienos. Kredito davėjas sprendimą skirti Kreditą Kredito gavėjui nusiunčia Kredito paraiškoje nurodytu mobiliojo telefono numeriu. Apie priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas Kredito gavėjui Kredito nesuteikti, Kredito gavėjas nėra informuojamas. Tuo atveju, jei Kredito gavėjas pageidauja tokias priežastis sužinoti, jis turi teisę raštu užklausti Kredito davėją dėl Kredito nesuteikimo priežasčių, užklausimą siųsdamas Kredito davėjo buveinės adresu.

3.12. Pateikdamas Kredito paraišką, Kredito gavėjas patvirtina, kad nėra pažeisti bet kurie kiti Kredito gavėjo kreditiniai įsipareigojimai ar pradelsti mokėjimai Kredito davėjui ir/ar tretiesiems asmenims, kurie galėtų turėti įtakos jo mokumui. Kredito davėjas, be kitų priežasčių, turi teisę atsisakyti svarstyti Kredito gavėjo pateiktą Kredito paraišką, jeigu Kredito gavėjas yra pažeidęs bet kurios anksčiau su Kredito davėju sudarytos Kredito sutarties sąlygas.

3.13. Kredito gavėjas patvirtina, kad Kredito paraiškoje pateikta informacija yra teisinga. Siekdamas užtikrinti Kredito sutarties vykdymą ir susisiekti su Kredito gavėju, Kredito davėjas turi teisę tvarkyti Kredito davėjo žinioje esamus Kredito gavėjo asmens duomenis (bet kuri informacija, kurią Kredito gavėjas pateikė Kredito davėjui, prisijungdamas prie Svetainės, ar kuri Kredito davėjui tapo pasiekiama dėl sutartinių įsipareigojimų kūrimo ir jų vykdymo).

3.14. Kredito gavėjas garantuoja ir patvirtina, kad suteikė visą jam žinomą ir Kredito davėjo reikalaujamą informaciją apie savo mokumą, įskaitant dabartinę finansinę situaciją, Kredito gavėjo kredito istoriją ir informaciją apie Kredito gavėjo esamą ir buvusį finansinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą, Kredito gavėjo esamus ir planuojamus įsipareigojimus, bei kitas įsipareigojimų pagal Kredito sutartį vykdymui reikšmingas aplinkybes.

3.15. Kredito gavėjas patvirtina ir pareiškia, kad jis įvertino savo galimybes ir turi finansinių galimybių vykdyti sutartinius įsipareigojimus pagal Kredito sutartį. Kredito gavėjas supranta, kad tinkamos informacijos nurodymas Kredito paraiškoje ir įvertinimas turi esminės reikšmės jo įsipareigojimų vykdymui ir atsakomybei pagal Kredito sutartį.

4. SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. Bendrųjų sąlygų 3.2., 3.3. ir 3.4. arba 3.9 p. nustatytu būdu ir tvarka nusiųsta Kredito paraiška patvirtina, kad Kredito gavėjas susipažino su Bendrosiomis sąlygomis, jos atitinka Kredito gavėjo valią, nepažeidžia jo teisių.

4.2. Prašant Kredito antrą ir kitus kartus Kredito gavėjas siunčia Kredito davėjui naują Kredito paraišką Bendrųjų sąlygų 3.9. punkte nustatytu būdu ir tvarka. Naujos Kredito paraiškos išsiuntimas Kredito davėjui patvirtina Kredito gavėjo norą pakartotinai kurti teisinius santykius su Kredito davėju.

4.3. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti suteikti Kreditą Kredito gavėjui, jeigu prieš Kredito išmokėjimą paaiškėja, kad:

4.3.1.1. Kredito gavėjas Kredito davėjui pateikė klaidingą informaciją apie save, savo mokumą ar kitas reikšmingas aplinkybes;arba

4.3.1.2. Kredito gavėjo finansinė padėtis pablogėjo taip, kad iškilo grėsmė, jog Kredito gavėjas nesugebės tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimų pagal Kredito sutartį;arba

4.3.1.3. Jeigu Kredito davėjo pasirinktos skolų išieškojimo bendrovės, ar bet kokio kito kreditingumo informacijos teikėjo, ar asmens, tvarkančio jungtines skolininkų duomenų rinkmenas, ar viešojo registro duomenimis Kredito gavėjas turi įsipareigojimų tretiesiems asmenims, kurie nebuvo tinkamai ar laiku įvykdyti, arba

4.3.1.4. Kredito gavėjas neatitiko Kredito davėjo nustatytų reikalavimų, t. y.:

4.3.4.1. Kredito besikreipiantis asmuo oficialiai niekur nedirba ir neturi kitų pastovių, oficialių pajamų;

4.3.4.2. yra jaunesnis kaip 18 metų;

4.3.4.3 yra neveiksnus asmuo;

4.3.4.4. neturi Lietuvos Respublikos pilietybės;

4.3.4.5. turi skolų, kurios skelbiamos viešose skolininkų duomenų bazėse;

4.3.4.6. nustatytas aukštas kreditingumo reitingas.

4.4. Sudarant Kredito sutartį suteikiamo Kredito suma sudaro ne daugiau kaip 40 proc. Kredito gavėjo tvarių pajamų, kurios apskaičiuojamos iš Kredito gavėjo gaunamų pajamų atėmus visus Kredito gavėjo registracijoje pateiktus įsipareigojimus finansų įstaigoms.

4.5. Jei Kredito davėjas sutinka suteikti Kreditą Kredito gavėjui, Kredito davėjas informuoja Kredito gavėją apie sprendimą skirti Kreditą, nusiųsdamas patvirtinimą trumpąja žinute Kredito gavėjo Kredito paraiškoje nurodytu telefono numeriu. Šiame punkte nurodytos trumposios žinutės negavimas neturi įtakos Kredito sutarties galiojimui.

4.6. Nusprendus suteikti Kreditą, Kredito davėjas parengia Kredito sutarties Specialiąsias sąlygas su unikaliu jų identifikaciniu numeriu ir išsiunčia jas Kredito gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir patalpina Svetainėje, o Kredito gavėjui pageidaujant – paštu Kredito paraiškoje nurodytu adresu, taip pat perveda Kredito sumą Kredito gavėjui Bendrųjų sąlygų 5.2. punkte nustatytu būdu ir tvarka.

5. KREDITO DYDIS IR SUTEIKIMAS

5.1. Kredito gavėjas naudoja suteiktą Kreditą, remdamasis savo nuožiūra ir norais.

5.2. Kredito davėjas suteikia Kreditą Kredito gavėjui, pervesdamas jį į Kredito gavėjo Banko sąskaitą, iš kurios Kredito gavėjas sumokėjo Kredito gavėjo registracijos mokestį. Kredito gavėjui suteikiamo Kredito dydis ir terminas yra nustatomas Kredito davėjo sprendimu pagal Kredito gavėjo pageidavimus, neviršijant Kredito davėjo nustatytų ir Svetainėje paskelbtų nurodytų minimalių ir maksimalių ribų.

5.3. Kredito suteikimo diena laikoma diena, kurią Kredito davėjas padarė Kredito sumos pavedimą į Kredito gavėjo Bendrųjų sąlygų 5.2. punkte minėtą Banko sąskaitą.

5.4. Nusiųsdamas Kredito paraišką, Kredito gavėjas turi teisę prašyti suteikti tik tokio dydžio Kreditą:

5.4.1.1. Nuo 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų) iki 300,00 EUR (trijų šimtų eurų) dydžio, jei Kredito gavėjas paprašo Kredito pirmą kartą;

5.4.1.2. Iki 500,00 EUR (penkių šimtų eurų), jei anksčiau Kredito davėjas yra skyręs Kredito gavėjui Kreditą vieną kartą, ir Kredito gavėjas Kredito paprašo antrą ir kitus kartus;

5.5. Kredito davėjas tuo pačiu metu Kredito gavėjui suteikia tik vieną Kreditą. Kredito gavėjas turi teisę paprašyti Kredito antrą ir kitus kartus tik jei jis sumokėjo visas Kredito sutartyje nustatytas įmokas, siekdamas visiškai grąžinti ankstesnį Kreditą, deramai įvykdė kitas Kredito sutartyje nustatytas pareigas ir nuo paskutinio Kredito grąžinimo dienos yra praėjusios 5 (penkios) kalendorinės dienos.

6. MOKESČIAI

6.1. Už Kredito suteikimą, yra mokamas Komisinis mokestis, kurio dydis priklauso nuo Kredito sumos ir kokio ilgio laikotarpiui imamas Kreditas. Galutinis Kredito gavėjui už konkretų Kreditą mokamo Komisinio mokesčio dydis nurodomas Kredito sutarties Specialiosiose sąlygose.

6.2. Bendros vartojimo Kredito kainos metinė norma (toliau – Bendra norma) yra apskaičiuojama ir nurodoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatyme ir Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarime Nr. 82 „Dėl Bendros vartojimo kredito kainos metinės normos apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo“ (2011-03-23 Vyriausybės nutarimu Nr. 347 patvirtinta redakcija) nustatyta tvarka ir sąlygomis, vadovaujantis tik privalomomis prielaidomis.

6.3. Bendra Kredito kaina – yra apskaičiuojama sudedant Kredito gavėjo registracijos mokestį, taip pat Komisinį mokestį, ir kitus mokesčius, jei jie yra taikomi. Registracijos mokestis mokamas suteikiant Kreditą pirmą kartą. Antrą ir kitus kartus registracijos mokestis nėra taikomas.

6.4. Kredito davėjo išlaidos, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo teises pagal Kredito sutartį (įskaitant bet neapsiribojant priminimo žinučių ir laiškų Kredito gavėjui siuntimo išlaidomis, išlaidos trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidos) nėra įskaičiuojamos į Bendrą Kredito kainą ir, jei Kredito davėjas patiria šias išlaidas, turi būti atlyginamos atskirai.

6.5. Kredito gavėjo išlaidos, kurias jis patiria dėl mokesčių, taikomų kredito įstaigų, priimančių ir/ar vykdančių atitinkamus Kredito gavėjo pagal Kredito sutartį atliekamus mokėjimus nėra įskaičiuojami į Bendrą kainą ir turi būti apmokamos Kredito gavėjo.

7. KREDITO GRĄŽINIMAS

7.1. Kredito gavėjas sumoka Kredito davėjui Komisinį mokestį, taip pat kitus su Kredito suteikimu susijusius mokesčius, jei jie yra taikomi, tuo pačiu metu, kaip ir Kreditą. Kreditas ir Komisinis mokestis, taip pat kiti su Kredito suteikimu susiję mokesčiai, jei jie yra taikomi, sumokami vienu mokėjimu paskutinę Kredito termino dieną.

7.2. Kredito terminas pradedamas skaičiuoti Kredito išdavimo dieną.

7.3 Kredito gavėjas grąžina Kreditą, taip pat sumoka visus kitus mokesčius, jei jie yra taikomi, pavedimu į Kredito davėjo išsiųstoje Sąskaitoje nurodytą Banko sąskaitą 7.1. punkte nurodyta tvarka. Kredito gavėjo įmokos laikomos atliktomis tą dieną, kai pinigų suma įskaitoma į Kredito davėjo Banko sąskaitą. Suteiktas Kreditas taip pat gali būti grąžinamas, taip pat visi kiti mokesčiai, jei jie yra taikomi, gali būti sumokami per PERLO terminalus, PERLO terminalo darbuotojui pateikus Kredito gavėjui Kredito davėjo pateiktą Sąskaitą. Apie gautą tinkamai sumokėtą mokėjimą Kredito gavėjas yra informuojamas trumpąja žinute.

7.4. Kartu su Kredito sutarties Specialiosiomis sąlygomis Kredito davėjas nusiunčia Kredito gavėjui Sąskaitą Kredito gavėjo registracijos metu nurodytu el. pašto adresu.

7.5. Kredito gavėjas patvirtina, jog jam yra suprantama, kad prievolė grąžinti Kreditą bei mokėti kitus mokėjimus, jei tokie taikomi, nepriklauso nuo Sąskaitos apmokėjimui pateikimo ir/ar gavimo. Sąskaita apmokėjimui yra galiojanti ir be Kredito davėjo parašo bei pateikta elektroniniu būdu. Sąskaita apmokėjimui skirta išimtinai tik informacijai suteikti. Sąskaitos apmokėjimui nepateikimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo Kredito sutartinių prievolių vykdymo.

7.6. Jeigu Kredito termino paskutinė diena yra poilsio ar švenčių diena, Kredito termino paskutinė diena laikoma pirmoji po jos einanti darbo diena.

7.7. Kredito sutartyje nustatyta Kredito gavėjo mokėjimo prievolė yra įvykdyta tuo momentu, kai mokėjimų suma yra įskaitoma Kredito davėjo banko atsiskaitomojoje sąskaitoje.

7.8. Kredito gavėjas, atlikdamas bet kokį mokėjimą, remiantis Kredito sutartimi, privalo nurodyti šiuos rekvizitus: mokėtojo (Kredito gavėjo) vardą, pavardę, asmens kodą, Kredito davėjo pavadinimą, įmonės registracijos kodą, Kredito davėjo sąskaitą ir apmokamos Sutarties numerį. Kai mokėjimą už Kredito gavėją atlieka kitas asmuo, mokėjimo paskirtyje turi būti nurodyti šie duomenys: Kredito gavėjo vardas, pavardė ir asmens kodas bei apmokamos Sutarties numeris.

7.9. Kredito davėjui gavus iš Kredito gavėjo mokėjimą, kuriame nenurodytas bent vienas Bendrųjų sąlygų 7.8 punkte numatytas rekvizitas, mokėjimas laikomas neidentifikuotu ir nepripažįstamas gautu iki kol nebus nustatyti visi Bendrųjų sąlygų 7.8 punkte numatyti rekvizitai. Tokiu atveju Kredito davėjas turi teisę skaičiuoti Kredito gavėjui Kredito sutartyje numatytas netesybas.

7.10 Kredito gavėjas supranta ir sutinka, jog Kredito davėjas įskaitytų jo atliktus mokėjimus, kuriais dengiami Kredito davėjo reikalavimai Kredito gavėjui tokia tvarka: pirmąją eile yra įskaitomas Kredito termino pratęsimo mokestis, antrąja eile yra įskaitomos Kredito sutarties nevykdymo netesybos ir kiti Kredito davėjo patirti nuostoliai, kylantys iš Kredito sutarties pažeidimo, trečiąją eile yra įskaitomos įmokos, skiriamos Kreditui grąžinti.

7.11. Kredito gavėjas turi teisę bet kuriuo metu grąžinti Kreditą nepasibaigus Kredito sutarties sąlygose nustatytam Kredito terminui. Jei Kredito gavėjas sumoka Kreditą anksčiau nustatyto Kredito termino pabaigos, Kredito gavėjas turi teisę į Bendros kredito kainos sumažinimą, kurį sudaro likusio Kredito sutarties trukmės laikotarpio, skaičiuojamo nuo Kredito grąžinimo dienos, Bendros kredito kainos dalis.

8. KREDITO TERMINO PRATĘSIMAS

8.1. Kredito terminą galima pratęsti. Kredito gavėjas tai gali daryti neribotą kartų skaičių. Maksimalus pratęsimo terminas – 30 dienų.

8.2. Kredito terminą galima pratęsti Kredito gavėjui sumokėjus Kredito pratęsimo mokestį, nurodytą Kredito davėjo Svetainėje, pervedant jį į Kredito davėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke. Šis mokestis nėra įskaitomas į Bendrą Kredito kainą.

8.3. Kredito gavėjas Kredito termino pratęsimo mokesčio pervedime privalo nurodyti, kad mokėjimo paskirtis yra „Sutarties Nr. xxx pratęsimas”. Gavęs Kredito pratęsimo mokestį, Kredito davėjas siunčia Kredito gavėjui pranešimą apie Kredito termino pratęsimą arba atsisakymą pratęsti terminą į Kredito gavėjo registracijos momentu nurodytą mobiliojo telefono numerį. Tuo atveju, jei sumokėto Kredito pratęsimo mokesčio suma yra nepakankama Kredito gavėjo nurodytam pageidaujamam Kredito termino pratęsimo laikotarpiui, Kredito grąžinimo terminas pratęsiamas atitinkamam trumpesniam laikotarpiui. Kredito davėjas turi teisę atsisakyti pratęsti Kredito terminą. Kredito davėjas neprivalo pagrįsti jo atsisakymo pratęsti terminą. Tuo atveju, jei Kredito terminą pratęsti atsisakoma, Kredito gavėjo sumokėtas Kredito pratęsimo mokestis Kredito gavėjo pasirinkimu užskaitomas kaip mokėjimas pagal Kredito sutartį arba grąžinamas Kredito gavėjui. Apie savo pasirinkimą Kredito gavėjas informuoja Kredito davėją raštu, siųsdamas pranešimą Kredito davėjo buveinės adresu.

8.4. Sumokant pratęsimo mokestį, Kredito grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo nustatytos paskutinės Kredito grąžinimo dienos.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ. MOKĖJIMŲ NEĮVYKDYMO TEISINĖS PASEKMĖS

9.1. Jei Kredito gavėjas pradelsia Kredito sutarties Specialiosiose sąlygose nustatytą Kredito grąžinimo terminą, Kredito gavėjas moka 0,05 % dydžio netesybas nuo bendros negrąžintos sumos už kiekvieną Kredito grąžinimo termino pradelsimo dieną. Minėtas terminas pasibaigia tą dieną, kai Kredito gavėjas grąžina Kredito davėjui visas Kredito davėjui mokėtinas sumas visa apimtimi. Netesybų sumokėjimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo įsipareigojimų vykdymo.

9.2. Kredito gavėjas atlygina Kredito davėjui visas išlaidas ir patirtus nuostolius, kuriuos patyrė Kredito davėjas, jei Kredito gavėjas Kredito davėjui pateikė neteisingą informaciją.

9.3. Norėdamas paskatinti Kredito gavėją vykdyti įsipareigojimus, Kredito davėjas turi teisę Kredito gavėjui siųsti pranešimus ir priminimus Kredito paraiškoje nurodytu Kredito gavėjo mobiliojo telefono numeriu ir elektroninio pašto adresu. Kredito davėjas neatsako, jei dėl pirmiau minėtų veiksmų informacija apie Kredito gavėjo įsipareigojimus Kredito davėjui tampa žinoma tretiesiems asmenims.

9.4. Kredito davėjas turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo ar kitą įmonę dėl tarpininkavimo susigrąžinant arba išieškant Kredito gavėjo įsiskolinimą (Kreditą, jo dalį, nuostolius ir kitas pagal Kredito sutartį mokėtinas sumas), o Kredito gavėjas įsipareigoja sumokėti šių įmonių administravimo mokestį, kuris yra nurodomas Kredito gavėjui siunčiamame laiške.

9.4.1.1. Kredito gavėjas sutinka, jog jam neįvykdžius finansinių prievolių, Kredito davėjas, veikdamas įstatymų numatyta tvarka, turi teisę kreiptis į trečiuosius asmenis tokius, kaip UAB "Creditreform Lietuva” (įmonės kodas 122282731, adresas A. Jakšto g. 9-225, LT-01105, Vilnius, registruota Tilto g. 21-2, Vilnius) ir teikti jiems tokią informaciją apie Kredito gavėją: vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamasios vietos adresas, mobilaus telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Kredito suma, Kredito sutarties Komisinis mokestis, delspinigių ir netesybų dydžius, įsiskolinimo susidarymo laikotarpis bei Kredito sutarties, sudarytos su Kredito gavėju, data bei numeris.

9.5. Kredito gavėjui pradelsus vykdyti savo finansines prievoles, Kredito davėjas elektroninio pašto adresu arba registruotu paštu siunčia pranešimą Kredito gavėjo nurodytu deklaruotos gyvenamosios vietos adresu padengti įsiskolinimą ir tinkamai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus. Kredito gavėjas savo finansines prievoles privalo įvykdyti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Pranešimu kredito gavėjas įspėjamas apie teisinius padarinius neįvykdžius finansinių prievolių per papildomą terminą – perdavimą administruoti įsiskolinimą tretiesiems asmenims, kreipimąsi į teismą ir priverstinio skolos išieškojimo procedūras, pareigą apmokėti delspinigius, procesines palūkanas, taip pat skolos išieškojimo sąnaudas.

9.6. Per Kredito sutarties 9.5 p. nurodytą terminą Kredito gavėjui neįvykdžius finansinių prievolių, Kredito davėjas turi teisę nutraukti Kredito sutartį. Apie Kredito sutarties nutraukimą Kredito gavėjas įspėjamas atskiru rašytiniu pranešimu Kredito gavėjo nurodytu bei Kredito gavėjo deklaruotos gyvenamosios vietos adresais. Kredito sutartis laikoma nutraukta praėjus 14 (keturiolikai) dienų nuo pranešimo išsiuntimo dienos. Kredito sutarties nutraukimas neatleidžia Kredito gavėjo nuo prievolės įvykdymo ir atsakomybės už netinkamą Kredito sutarties vykdymą. Kredito gavėjas privalo padengti visus įsiskolinimus Kredito davėjui ne vėliau kaip kitą dieną pasibaigus įspėjimo apie Kredito sutarties nutraukimą terminui.

9.7. Kredito gavėjas įsipareigoja padengti Kredito davėjo išlaidas, kurias jis patiria siekdamas apginti, išsaugoti ir/ar įgyvendinti savo teises pagal Kredito sutartį (įskaitant bet neapsiribojant priminimo pranešimų Kredito gavėjui siuntimo išlaidas, kurios yra lygios 5,79 EUR ( penkiems eur ir septyniasdešimt devyniems ct)  be PVM už kiekvieną pranešimą, išlaidas trečiųjų asmenų paslaugoms, bylinėjimosi ir išieškojimo išlaidas). Priminimo pranešimai, dėl vieno įsiskolinimo Kredito gavėjui gali būti siunčiami iki 5 (penkių) kartų. Šios išlaidos nėra įskaičiuojamos į Bendrą kredito kainą ir, jei Kredito davėjas patiria šias išlaidas, turi būti atlyginamos atskirai.

9.8. Kredito gavėjui įvykdžius savo finansines prievoles po 9.5 p. nurodyto pranešimo išsiuntimo dienos, Kredito gavėjas privalo nedelsiant pranešti Kredito davėjui apie įvykdytas finansines prievoles telefonu ir/ ar elektroniniu paštu.

9.9. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už visišką ar iš dalies Specialiose ir Bendrosiose sąlygose nustatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei šis nevykdymas įvyko dėl nenugalimos jėgos (toliau tekste – Force Majeure) aplinkybių atsiradimo. Ši Force Majeure – tai įvykiai, kurie nėra Šalių kontroliuojami ir kurių Šalys, sudarydamos Kredito sutartį, negalėjo numatyti: gamtos katastrofos, vandens potvyniai, gaisrai, žemės drebėjimai ir kitos stichinės nelaimės, taip pat karas ir bet kuris karo veiksmas. Force Majeure nelaikomos vieši valdžios subjektų išleisti teisės aktai. Šalis gali remtis Force Majeure aplinkybėmis tik ir vien tik tuo atveju, jei ji įvykdė visus nuo jos priklausančius veiksmus, kad įvykdytų savo Bendrosiose sąlygose numatytus įsipareigojimus. Pašalinus Force Majeure aplinkybes, Šalis privalo nedelsiant toliau vykdyti savo įsipareigojimus.

10. ATSISAKYMO TEISĖ. KREDITO SUTARTIES NUTRAUKIMAS

10.1. Kredito gavėjas turi teisę vienašališkai, nenurodydamas priežasties, atsisakyti Kredito sutarties per 14 kalendorinių dienų nuo Kredito sutarties sudarymo dienos pranešdamas Kredito davėjui apie Kredito sutarties atsisakymą. Kredito gavėjui žinoma, kad Kredito sutartis sudaryta nuo tos dienos kai Kredito gavėjas gauna Kredito sutarties Specialiąsias sąlygas. Specialiosios sąlygos yra laikomos gautomis praėjus vienai valandai po Kredito sutarties Specialiųjų sąlygų išsiuntimo elektroniniu paštu ar patalpinimo Svetainėje šiose Bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.

10.2. Kredito gavėjas pareiškime raštu dėl vienašališko Kredito sutarties atsisakymo nurodo:

10.2.1.1. Kredito gavėjo vardą, pavardę, asmens kodą;

10.2.1.2. pranešimą dėl Kredito sutarties atsisakymo ir išankstinį Kredito grąžinimą;

10.2.1.3. pareiškimo sudarymo vietą ir laiką;

10.2.1.4. savo parašą.

10.3. Jei Kredito gavėjas pasinaudoja Bendrųjų sąlygų 10.1. punkte nurodyta atsisakymo teise, Kredito gavėjas grąžina Kreditą Kredito davėjui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kai Kredito gavėjas nusiunčia Kredito davėjui pareiškimą raštu dėl vienašališko Kredito sutarties atsisakymo. Kredito sutarties atsisakymo atveju Kredito davėjas neturi teisės iš Kredito gavėjo gauti jokios kitos kompensacijos.

10.4. Kredito davėjas turi teisę vienašališkai ir nedelsiant nutraukti Kredito sutartį ir pareikalauti anksčiau termino sumokėti visas Kredito davėjui priklausančias pinigų sumas, įskaitant Kredito sumą, Komisinį mokestį, skolos išieškojimo išlaidas bei kitus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos Vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje ir kituose taikytinuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais pagrindais.

10.5. Kredito davėjas taip pat turi teisę vienašališkai nesikreipdamas į teismą nutraukti Kredito sutartį ir reikalauti grąžinti Kreditą ir su juo susijusias sumas esant toliau nurodytoms aplinkybėms:

10.5.1.1. pradelsiama grąžinti Kreditą ilgiau nei per 3 (tris) savaites po rašytinio pranešimo Kredito gavėjui;

10.5.1.2. paaiškėja, kad Kredito gavėjo suteikti pareiškimai ir garantijos neatitinka tikrovės, Kredito gavėjas negali pakeisti Kredito sutarties vykdymo aplinkybių ir tai turi esminės reikšmės tinkamam Kredito sutarties vykdymui;

10.5.1.3. Kredito gavėjas kitaip pažeidžia Kredito sutartį ir pažeidimas turi esminės reikšmės tinkamai Kredito sutarties įvykdymui.

11. ASMENS DUOMENYS BEI JŲ TVARKYMO SĄLYGOS IR TVARKA. SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

11.1. Kredito davėjas patvirtina, jog jis yra registruotas Lietuvos Respublikos Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos duomenų valdytojų registre.

11.2. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas gautų (sutikrintų) ir tvarkytų (surinktų, laikytų, saugotų, registruotų, įvestų, pristatytų, perduotų, persiųstų, vertintų) tokius Kredito gavėjo duomenis:

11.2.1.1. Duomenis, kuriuos Kredito gavėjas pats įveda registracijos paraiškoje: asmens kodas, mobilusis telefonas, elektroninio pašto adresas, informacija, ar asmens faktinės gyvenamosios vietos adresas sutampa su deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, jeigu nesutampa - faktinės gyvenamosios vietos adresas;

11.2.1.2. Duomenis, kurie nurodyti Kredito gavėjo tarpbankiniame mokėjime, patvirtinančiame registraciją: mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas, mokėjimo data, mokėtojo sąskaita, bankas, suma ir valiuta.

11.3. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas gautų (sutikrintų) tokius Kredito gavėjo duomenis:

11.3.1.1. Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos asmens mokumo vertinimo, tapatybės nustatymo, duomenų teisingumo patikrinimo tikslais: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota ar apskaityta gyvenamoji vieta, gyvenamosios vietos deklaravimo data, dokumento numeris (paso, asmens tapatybės kortelės, ar kito dokumento, pagal kurį ieškoma, numeris), šeiminė padėtis, nepilnamečių vaikų bei išlaikytinių skaičius;

11.3.1.2. Mokumui įvertinti ir įsiskolinimams valdyti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos: informacija apie gaunamas draudžiamąsias pajamas, darbovietę, vertimąsi ūkine ir individualia veikla, gautas ir paskirtas valstybinio socialinio draudimo neperiodines ir periodines išmokas ir kitus su šiais duomenimis susijusius duomenis;

11.3.1.3. Mokumui įvertinti, įsiskolinimams valdyti, finansinių įsipareigojimų priežiūrai ir patikrai iš UAB „Creditinfo Lietuva“ (įmonės kodas 111689163, adresas: Švitrigailos 11M, Vilnius) ar (ir) kitų duomenų bazių: vardas, pavardė, paraiškų duomenys, pageidaujami finansiniai įsipareigojimai, kontrahentas, įsipareigojimų rūšis, kredito reitingas, įsipareigojimo suma (limitas), palūkanų norma, kitų privalomų mokesčių ir išlaidų dydis, įsipareigojimų grąžinimo tvarka bei terminai, uždelsto mokėjimo dydis, skolos ir vėlavimo terminai, kiti duomenys apie įsipareigojimų vykdymą bei duomenys apie buvusius finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą.

11.4. Kredito gavėjas sutinka, kad Kredito davėjas įrašytų Šalių telefoninius pokalbius, kurių įrašai būtų naudojami Kredito sutarties sudarymo faktui ir kitoms susijusioms aplinkybėms patvirtinti.

11.5. Registracijos metu Kredito gavėjas registracijos formoje atitinkamoje vietoje turi uždėti varnelę, kuria patvirtina, kad perskaitė, susipažino su Bendrosiomis sąlygomis bei jose nurodytomis sutikimo tvarkyti asmens duomenis sąlygomis ir tvarka ir sutinka dėl jo asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo nurodytais tikslais išvardintose įmonėse, įstaigose ar institucijose. Toks Kredito davėjo sutikimas dėl jo duomenų naudojimo ir tvarkymo yra prilyginimas jo sutikimui raštu.

11.6. Kredito davėjas gavęs Kredito paraišką sutikrina Kredito gavėjo duomenis su Banko duomenimis, kuriuos jis gavo Kredito gavėjui užsiregistravus Kredito davėjo Svetainėje ir Kredito gavėjui atlikus Kredito gavėjo registracijos mokesčio pavedimą.

11.7. Kredito davėjas gavęs Kredito paraišką taip pat patikrina Kredito gavėjo pateiktų duomenų atitikimą duomenims, gautiems iš Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos: vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruota ar apskaityta gyvenamoji vieta, dokumento numeris (paso, asmens tapatybės kortelės, ar kito dokumento, pagal kurį ieškoma, numeris).

11.8. Kredito davėjas tvarko Kredito gavėjo asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia norint pasiekti Kredito sutarties tikslus. Kredito gavėjo asmens duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų. Duomenys apie suteiktas paslaugas, jų vykdymą ir tinkamą įvykdymą saugomi nuo įsipareigojimų įvykdymo dienos, jeigu įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai nenumato kitaip. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikotarpiui asmens duomenys yra sunaikinami.

11.9. Kredito gavėjas atsako už neteisingą duomenų pateikimą arba kito asmens duomenų pateikimą, kurių pateikti jis neturėjo teisės, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.10. Šie duomenys teikiami tik teisėtą interesą turintiems aukščiau nurodytiems asmenims teisės aktų nustatyta tvarka. Kredito davėjas turi teisę teikti Kredito gavėjo duomenis apie Kredito gavėją ir jo skolą, jei Kredito davėjas siuntė priminimą Kredito gavėjui apie jo skolą ir jei skola nebuvo sumokėta, o Kredito gavėjas pagrįstai neginčija skolos.

11.11. Kredito gavėjas patvirtina, jog buvo informuotas apie tai, kad:

11.11.1.2. Pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus. Neatlygintinai tokius duomenis Kredito davėjas teikia Kredito gavėjui kartą per kalendorinius metus.

11.11.1.2. Pateikdamas Kredito davėjui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Kredito gavėjas susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Tuo atveju, jeigu Kredito gavėjas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, nustato, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę raštu reikalauti Kredito davėjo nedelsiant sunaikinti neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Jeigu įgyvendinus šiuos Kredito gavėjo prašymus tinkamas Kredito sutarties vykdymas tampa neįmanomas, t.y. nesant pakankamų identifikacinių duomenų apie Kredito gavėją, Kredito davėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo vienašališkai nutraukti Kredito sutartį.

11.11.1.3. Turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, ir pareiškia, jog supranta, kad iš kitų kredito įstaigų ar finansų įmonių, dalyvaujančių UAB „Creditinfo Lietuva“ administruojamoje informacinėje sistemoje „Infobankas“, gauti duomenys nebus panaudoti tiesioginės rinkodaros tikslais. Nesutikimas išreiškiamas pildant registracijos anketą, nuimant varnelę nuo sakinio „Sutinku gauti naujienas ir pasiūlymus iš LitCredit.lt“.

11.11.1.4. Pateikdamas teisiškai pagrįstus prieštaravimus, turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

12. KITOS SĄLYGOS

12.1. Kredito sutartis sudaroma nuotoliniu būdu. Kredito gavėjas įsipareigoja susipažinti su Kredito sutartimi, t.y. šiomis Bendrosiomis sąlygomis bei Specialiosiomis sąlygomis, kurios šios Bendrųjų sąlygų nustatyta tvarka yra įteikiamos Kredito gavėjui elektroniniu paštu ir Svetainėje.

12.2. Kredito gavėjui žinoma, kad jo valia sudaryti Kredito sutartį Specialiojoje ir Bendrojoje dalyje aptartomis sąlygomis gali būti įrodinėjama techninėmis priemonėmis, leidžiančiomis nustatyti, ar su teikta informacija buvo susipažinta. Kredito gavėjas patvirtina, kad jis supranta savo įsipareigojimus ir jų reikšmę tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

12.3. Kredito sutartis kartu su Kredito gavėjo asmens duomenimis šifruojama kodo MD5 pagalba, ko pasekoje Kredito gavėjas gauna unikalų ID numerį, kuriuo jis patvirtina savo įsipareigojimus.

12.4. Kredito sutarties galiojimo metu Šalys susisiekia raštu, siųsdamos pranešimus paštu, telefonu, faksu ar el. paštu.

12.5. Visi Šalių pranešimai įforminami raštu lietuvių kalba ir nusiunčiami kitai Šaliai paštu, faksu ar el. paštu, adresu, kurie nurodyti Specialiosiose sąlygose ar Kredito gavėjo registracijos paraiškoje.

12.6. Vienašalis Kredito davėjo atliekamas Kredito sutarties pakeitimas ir/ar papildymas galimas, kai jis yra būtinas pagal LR teisės aktus; Kredito davėjo veiklą prižiūrinčių institucijų tiesiogiai ar netiesiogiai gautus nurodymus; kai tai būtina keičiant Kredito teikimo technologinius sprendinius ar esant kitam pakankamam pagrindui, jei tokie pakeitimai neblogina Kredito gavėjo teisinės padėties. Tokio pobūdžio Bendrųjų sąlygų pakeitimai gali būti daromi vienašališkai Kredito davėjo, tačiau nesutinkantis su pakeitimais Kredito gavėjas turi teisę atsisakyti Kredito sutarties. Visi Kredito sutarties pakeitimai ir papildymai įsigalioja praėjus septynių dienų terminui po Kredito sutarties išsiuntimo elektroniniu laišku Kredito gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar pranešimo Svetainėje ir per šį terminą Kredito gavėjui bet kokia forma nepareiškus prieštaravimų Kredito sutarties pakeitimui.

12.7. Tais atvejais, kai Kredito sutarties pakeitimais ir/ar papildymai neigiamai veikia Kredito gavėjo teises ir pareigas ir nėra 12.6. punkte nurodytų aplinkybių, Kredito davėjas apie Kredito sutarties pakeitimą ir/ar papildymą Kredito gavėją informuoja elektroniniu laišku, trumpąja žinute, registruotu laišku ir Svetainėje, kartu su informacija yra pateikiamas naujas Kredito sutarties ar jos dalies projektas arba susitarimas pakeisti Kredito sutartį.

12.8. Nesutarimus ir ginčus, kylančius vykdant Kredito sutartį, visų pirma Šalys sprendžia derybų keliu. Jei Šalys negali išspręsti ginčo derybų keliu, tai bet kuris ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, atsiradęs dėl Kredito sutarties, susijęs su ja ar jos pažeidimu, nutraukimu, negaliojimu, bus išspręstas teisme Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nustatyta tvarka. Šalys susitaria, kad Kredito sutarčiai ir iš jos kylantiems ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.9. Jeigu Kredito davėjo atsakymas į Kredito gavėjo prašymą netenkina Kredito gavėjo arba jeigu nebuvo atsakyta, Kredito gavėjas per šešis mėnesius nuo prašymo pateikimo Kredito davėjui dienos turi teisę kreiptis su prašymu į Lietuvos banką (adresas Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius) Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo nustatyta tvarka. Bendrosios sąlygos patvirtintos 2012 metų spalio 10 d.

Skolinkis atsakingai


Pasirinkite sumą ir terminą
Kokią sumą norite pasiskolinti?
Kreditas
Kokią sumą norite pratęsti:
300 EUR
Kiek dienų ?
Terminas
30 dienų
Pratęsimas
Kreditas
 EUR
( LTL)
Komisinis mokestis 
 EUR
( LTL)
SLIDER_ADMINISTRATIVE_FEE
 EUR
( LTL)
Terminas
 dienų
Viso
 EUR
( LTL)
Gauti kreditą
SLIDER_TERMS
Kredito grąžinimo diena 
MPN %
BVKKMN %
Pratęsimas
 dienų
 EUR
( LTL)
 dienų
 EUR
( LTL)


Darbo laikas ir kontaktai
Darbo dienomis Savaitgaliais
8:00 - 20:00
10:00 - 18:00
8 616 22622
info@lateko.lt